BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2385/TCT-TNCN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty than Đèo Nai

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Công ty than Đèo Nai nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Việc khấu trừ và kê khai, nộp thuế đối với thuế thu nhập cá nhân hàng tháng gây khó khăn cho doanh nghiệp vì thu nhập của cán bộ công nhân viên không ổn định, tháng có tháng không nên để hết năm tính nộp một lần theo thu nhập bình quân tháng/năm

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân); Điểm 2.1 Mục 2 Thông tư 41/2006/TT-BTC ngày 12/05/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài, thì:

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với các khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập. Việc lập tờ khai đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo mẫu số 03A/TNTX ban hành kèm theo Thông tư này.

Tuy nhiên, riêng các cơ quan chi trả thu nhập mà hàng tháng có số thuế thu nhập khấu trừ dưới 5 triệu đồng thì được kê khai mẫu số 03a/TNTX theo quý, việc khấu trừ và kê khai thuế vẫn phải thực hiện hàng tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty than Đèo Nai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN, TT-HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc