VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư của IFC và JBIC tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghịcủa Bộ Tài chính tại công văn số 4318/BTC-TCT ngày 01 tháng 4 năm 2011 về việcchính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư của Tổ chức Tàichính Quốc tế (viết tắt là IFC) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (viết tắtlà JBIC), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầuBộ Tài chính căn cứ theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp vàcác Hiệp định, văn bản, thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với IFC và JBIC để xemxét, xử lý theo thẩm quyền và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
PCN: Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng