VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay (công văn số 864/BNG-LS ngày 21 tháng 3 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản và giao Bộ Ngoại giao thông báo tới các Bộ, cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Vụ TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng