BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/BKHCN-KHTC
V/v: Tổ chức triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Ngày 26/8/2010, Bộ Khoa học và Côngnghệ đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN quy định chi tiết tiêu chuẩn, quytrình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoahọc và công nghệ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cácngành, các cấp tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nướcvề khoa học và công nghệ năm 2010 kịp tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ vàtrình Chủ tịch nước Quyết định tặng Giải thưởng nhân kịp kỷ niệm ngày sinh Chủtịch Hồ Chí Minh 19/5/2011[1],Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về tiến độ tổ chức xét thưởng và lưu ýmột số điểm như sau:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giảithưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 được xét tặng cho tác giảhoặc các đồng tác giả của các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ(gọi tắt là công trình) đã được sáng tạo, công bố và sử dụng tại Việt Nam từngày 02/9/1945 đến nay.

2. Việc xét tặng Giải thưởng Hồ ChíMinh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 được tiến hànhđộc lập và theo ba cấp:

- Cấp cơ sở;

- Cấp Bộ, tỉnh, thành phố và tươngđương (gọi tắt là cấp Bộ);

- Cấp Nhà nước (việc xét thưởng cấpNhà nước được tiến hành theo hai bước: tại các Hội đồng giải thưởng chuyênngành và tại Hội đồng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ).

3. Các công trình cần đăng ký vàxét thưởng tại cơ sở có tư cách pháp nhân, nơi chủ trì tạo ra công trình, nơiquản lý tác giả công trình hoặc nơi tác giả đang làm việc

4. Tiến độ xét thưởng và dự kiến thờihạn trình Thủ tướng Chính phủ:

a) Xét thưởng tại Hội đồng cấp cơsở cần hoàn thành trước ngày 10/11/2010.

b) Xét thưởng tại Hội đồng cấp Bộđược tiến hành từ 11/11/2010 đến trước ngày 01/01/2011.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đềnghị xét thưởng cấp Nhà nước đối với các công trình đã được Hội đồng giảithưởng cấp Bộ đề nghị xét thưởng là 16h30 ngày 04/01/2011. Ngày nhận hồ sơ đượctính theo dấu bưu điện của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặcdấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Nhằm tạo điều kiện để Hội đồng Giải thưởngNhà nước về khoa học và công nghệ thông báo nội dung tóm tắt giới thiệu về cáccông trình kèm theo danh sách tác giả trên các phương tiện thông tin đại chúngtrong quá trình đánh giá xét thưởng đề nghị các Quý Cơ quan gửi hồ sơ đề nghịxét thưởng cấp Nhà nước đến Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo Bản giới thiệutóm tắt (Biểu E1-2) đối với mỗi công trình dưới dạng file điện tử và sử dụngphông chữ Unicode.

c) Xét thưởng tại Hội đồng cấp Nhànước được tiến hành từ ngày 05/01/2011 đến trước ngày 15/4/2011, tiến độ cụ thểnhư sau:

- Xét thưởng tại các Hội đồngchuyên ngành được tiến hành từ ngày 05/01/2011 đến trước ngày 25/02/2011.

- Xét thưởng tại Hội đồng Giảithưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được tiến hành từ ngày 26/02/2011 đếntrước ngày 26/3/2011

- Hội đồng Giải thưởng Nhà nước vềkhoa học và công nghệ dự kiến sẽ thông báo kết quả xét thưởng trên các phươngtiện thông tin đại chúng từ ngày 27/3/2011 đến 06/4/2011 và dự kiến trình Thủtướng Chính phủ kết quả xét thưởng vào trung tâm tháng 4 năm 2011.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọngđề nghị các Quý Cơ quan tổ chức triển khai công tác xét thưởng theo đúng tiếnđộ nêu trên để đảm bảo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoahọc và công nghệ năm 2010 sẽ được trao vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch HồChí Minh 19/5/2011.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin chânthành cảm ơn sự hợp tác của các Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCNN, Vụ CNC, Vụ KHXHTN (Bộ KH&CN);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân


[1] Việc tổ chức xét tặng Giảithưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 sẽđược tiến hành trong Quý IV năm 2010 và dự kiến sẽ tổ chức trao Giải vào dịp kỷniệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2011.