THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/TTg-KTN
V/v xuất khẩu than của Vietmindo

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 13041/BCT-TCNL ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc xuất khẩu than của Vietmindo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên về việc cho phép Công ty Vietmindo được ứng trước chỉ tiêu xuất khẩu than của năm 2016 với khối lượng là 20.000 tấn để thực hiện xuất khẩu than trong năm 2015, khối lượng than nêu trên sẽ trừ vào chỉ tiêu xuất khẩu của năm 2016; từ năm 2016 trở đi, Công ty Vietmindo phải thực hiện xuất khẩu theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Công thương, Bộ Tài chính giám sát khối lượng than xuất khẩu của Công ty Vietmindo theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Cty Vietmindo Energitama;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải