BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2387/TCT-KK
V/v: Công tác kế toán thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế Thừa Thiên Huế
Trả lời công văn số 7014/CT-KK &KTT ngày 27/11/2013 của Cục thuế Thừa Thiên - Huế về vướng mắc liên quan đến công tác kế toán thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về xử lý số thuế phải nộp thêm qua kết quả kiểm toán Nhà nước:
- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội quy định giá trị của báo cáo kiểm toán:
"... 2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là một trong những căn cứ để: ...
b) Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mình;...
3. Cơ quan, người có thẩm quyền sử dụng kết luận kiểm toán quyết định việc chấp nhận kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”
- Điểm 32, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 19/11/2006 của Quốc hội quy định:
“...2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì phải nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế....”

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chuyên đề “Miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế và chống thất thu NSNN năm 2012 tại Cục thuế Thừa Thiên Huế” tại Văn phòng Cục thuế có kiến nghị Cục thuế “Thông báo yêu cầu điều chỉnh quyết toán và nộp số tiền do Kiểm toán phát hiện tăng thêm....” thì Cục Thuế thực hiện:
- Bộ phận kê khai và Kế toán thuế soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Cục thuế phê duyệt gửi người nộp thuế để yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh quyết toán thuế, nộp hồ sơ khai thuế bổ sung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp phát sinh theo số kê khai bổ sung.
- Căn cứ hồ sơ khai thuế bổ sung của người nộp thuế, cơ quan thuế hạch toán nghĩa vụ thuế tăng thêm của người nộp thuế trên ứng dụng Quản lý thuế (QLT, VAT, QCT) của ngành thuế theo quy định.
2. Về lập thông báo điều chỉnh và hạch toán số tiền phạt nộp chậm của NNT.
Điểm 5.2, Mục II, Phần B Quy trình QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1395/QĐ-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)quy định:
“5.2 … - Lập thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp theo mẫu số 07/QLN (ban hành kèm theo quy trình); các khoản nợ thuế của người nộp thuế tại thông báo 07/QLN bao gồm cả khoản nợ mới phát sinh từ 01 ngày trở lên.
- Trình lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt. Tại Cục Thuế, Thông báo 07/QLN có thể ủy quyền cho trưởng phòng quản lý nợ hoặc trưởng phòng tham gia thực hiện quy trình ký...”
Căn cứ quy định trên, hàng tháng khi ứng dụng Quản lý thuế (QLT, VAT, QCT) thực hiện khóa sổ thuế, số tiền thuế nợ được chốt sẽ được kết chuyển sang ứng dụng Quản lý thu nợ (QTN) để tự động tính phạt chậm nộp từ hạn nộp gốc đến ngày cuối cùng của tháng, sau khi đã trừ đi các khoản đã nộp (kể cả các khoản phải nộp tăng thêm trên tờ khai bổ sung). Bộ phận Quản lý nợ thuế ra “Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp” từ ứng dụng Quản lý thu nợ (QTN) để gửi cho NNT biết và thực hiện nghĩa vụ; gửi cho bộ phận kê khai - kế toán thuế để hạch toán tiền phạt chậm nộp.
Căn cứ “Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”, bộ phận Kê khai - kế toán thuế tra cứu, hạch toán số tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp trên ứng dụng quản lý thuế. Khi người nộp thuế nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo “Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”, bộ phận Kê khai - Kế toán thuế căn cứ vào chứng từ nộp tiền để hạch toán trên ứng dụng quản lý thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Hà

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư