BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2387/TCT-PCCS
V/v: biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

Hiện nay có một số Cục Thuế cáctỉnh, thành phố có vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiềnphí, lệ phí; Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm như sau:

1/. Về Biên lai, Vé thu phí, lệphí in theo mẫu cũ nhưng chưa sử dụng.

Tại Điều 4 Quyết định số85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc in, pháthành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định “Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; các loạichứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối vớicác Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định trước đây được tiếptục sử dụng hết số lượng đã in đến ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trởđi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quyếtđịnh này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, kểtừ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thuphí, lệ phí theo quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Trường hợp Biên lai, Véthu phí, lệ phí đã được in theo mẫu quy định trước đây nhưng chưa sử dụng thìvẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày 31/12/2006.

2- Về số liên của “Biên lai thutiền phí, lệ phí” (không có mệnh giá).

Căn cứ theo quy định tại Điều 1Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việcin, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì Biên lai thu tiềnphí, lệ phí (không có mệnh giá) bao gồm 3 liên như sau:

- Liên 1: Báo soát (chứng từ kếtoán thu phí, lệ phí)

- Liên 2: Giao cho người nộptiền.

- Liên 3: Lưu tại cuống biên lai.

Trường hợp do nhu cầu quản lýnội bộ mà đơn vị muốn lưu giữ thêm một bản biên lai thì đơn vị chỉ có thể sửdụng bản photocopy, cơ quan thuế không phát hành thêm.

Về việc sử dụng “Biên lai thutiền phí, lệ phí” (không có mệnh giá).

“Biên lai thu tiền phí, lệ phí”(không có mệnh giá): được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằngtỷ lệ phần trăm (%) và các loại phí, lệ phí có mức thu trên năm trăm nghìn(500.000) đồng, bao gồm:

- Các cơ quan, đơn vị có nhiệmvụ tổ chức thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Các cơ quan, đơn vị có nhiệmvụ tổ chức thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằng số tiền trên 500.000 đồng.

Trường hợp viện phí với nhiềumức thu khác nhau thì cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thu viện phí được sửdụng “Biên lai thu phí, lệ phí” (không có mệnh giá) khi thu các khoản viện phí.

Về việc sử dụng chứng từ thu phíbảo vệ môi trường.

Thực hiện theo đúng mẫu chứng từthu phí, lệ phí quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

5- Về việc sử dụng chứng từ khithu tiền tạm ứng án phí.

Đối với việc sử dụng chứng từkhi thu tiền tạm ứng án phí thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết địnhsố 85/2005/QĐ-BTC trên mà vẫn thực hiện theo số 1853 TC/TCT ngày 27/9/1995 củaBộ Tài chính hướng dẫn về in ấn, cấp phát và quản lý biên lai thu tiền tạm ứngán phí.

6-Về việc in lôgô và một sốthông tin trên Vé.

Trường hợp một số đơn vị có nhucầu sử dụng chứng từ thu phí song ngữ, vé tham quan di tích lịch sử….. có inảnh, lôgô và một số thông tin vào vé thì đơn vị phải đăng ký tự in vé thu phítham quan theo thủ tục đăng ký tự in chứng từ thu phí, lệ phí quy định tại phụlục của Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS(2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương