BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2388/BCT-XNK
V/v: cấp phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Mai Thủy
(Địa chỉ: Số 36, ngõ 12 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Công ty TNHHMai Thủy về việc đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động, Bộ Công Thương có ý kiếnnhư sau:

Mặt hàng có mã HS 3401112000 không thuộc danh mục hàng hóakèm theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 về việc áp dụngchế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. Doanh nghiệpkhông phải có giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương và giải quyết thủtục nhập khẩu cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo Doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hồ Quang Trung