BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------
V/v kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Ngày 09/7/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 601/QĐ-BNV về việc triển khai Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011-2012. Theo yêu cầu của công văn, việc thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp của khối hành chính sẽ thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh; khối sự nghiệp chưa thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh và thi sau. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn tất việc tổng hợp nhu cầu và đăng ký chỉ tiêu theo biểu mẫu quy định.
Để triển khai kế hoạch đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo Quyết định số 601/QĐ-BNV (lấy thông tin trên mạng) để toàn thể công chức, viên chức được biết. Việc xét, cử dự thi nâng ngạch năm 2011-2012 sẽ được thực hiện trên cơ sở căn cứ yêu cầu của Bộ Nội vụ và thực tế cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.
Bộ thông báo đến toàn thể các đơn vị thuộc Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương