VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2389/VPCP-V .1
V/v tham gia dự thảo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Thanh tra Nhà nước

Xét Báo cáo số 894.BC-NG/LPQT ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ Ngoại giao về kết quả Phiên họp 5 của Uỷ ban soạn thảo Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và những kiến nghị của chủ trương tham gia Phiên họp 6, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Báo cáo trên, cho phép lập Đoàn đàm phán liên ngành gồm 05 thành viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Nhà nước và Văn Phòng Chính Phủ, do một cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn tham dự Phiên họp 6, dự kiến tổ chức từ ngày 21 tháng 7 đến 08 tháng 8 năm 2003 tại Viên (áo).

2. Bộ Tài chính cấp kinh phí theo quy định cho Bộ Ngoại giao để tổ chức Đoàn tham dự Phiên họp 6 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 4220/VPCP-VI ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm