BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23898/QLD-MP
V/v: đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê
(Đ/c: Số 21 I, đường Phạm Thái Bường, P.4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 568/VKNT-KHTH ngày 05/11/2015 gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0130/VKN-KTMP2015 ngày 04/11/2015 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh về sản phẩm mỹ phẩm Sữa rửa mặt Nghệ và Vitamin E (số lô: 020515; ngày sản xuất: 02/5/2015; hạn dùng: 02/5/2018; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 615/14/CBMP-VL ) do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê sản xuất và đứng tên công bố. Mẫu mỹ phẩm do Trung tâm kiểm nghiệm - Sở Y tế Vĩnh Long lấy tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê. Mu mỹ phẩm kiểm nghiệm không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1.Đìnhchỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Sữa rửa mặt Nghệ và Vitamin E (số lô: 020515; ngày sản xuất: 02/5/2015; hạn dùng: 02/5/2018; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 615/14/CBMP-VL ) do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê (Đ/c: số 21 I, đường Phạm Thái Bường, p.4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) sản xuất.

2.Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê phải:

-Gửi Thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm Sữa rửa mặt Nghệ và Vitamin E. Tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

-Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/01/2016.

3.Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Nguyễn Lê; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định; Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4.Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩmmỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
-
Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
-
Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông