THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238b/TTg-QHQT
V/v: Tham gia Dự án toàn cầu do Chính phủ Đức tài trợ thông qua UNDP và FAO

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bọ Tài chính;

-BộNgoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Việt Nam tham gia Dự án toàn cầu (văn bản số 702/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 01 năm 2016), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia Dự án toàn cầu: “Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển lồng ghép các lĩnh vực nông nghiệp trong kế hoạch thích ứng quốc gia (NAPs)” do Chính phủ Đức tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký văn kiện Dự án với Đại diện các bên liên quan và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg,Các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải