BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cáccơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11/2014 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ ChíMinh đã ban hành công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉviệc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới. Trong đó, quy định việc cấp Giấy chứngnhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam inthống nhất trên toàn quốc thời gian thực hiện kểtừ ngày 1/1/2015.

Tuy nhiên, do BHXH Việt Nam chuyển mẫu C65-HD mớicho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ số lượng đề nghị nên việc cấpGiấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD mới đối với các cơ sở khám chữabệnh, các trạm y tế cơ quan (gọi chung cơ sở khám chữa bệnh) trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh chưa thực hiện xong. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vịsử dụng lao động khi thanh toán, quyếttoán các chế độ BHXH và người lao động khi đi khám chữa bệnh; đề nghị các cơ sởkhám chữa bệnh thực hiện như sau:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh khi đã nhận đầy đủ mẫuC65-HD mới từ BHXH Thành phố thì cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnhtheo mẫu C65-HD mới; đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa nhận được mẫu C65-HDmới thì tiếp tục cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu C65-HDcũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới, chậm nhất đến hết ngày 31/01/2015.

2. Từ ngày 01/02/2015 thống nhất thực hiện cấp toànbộ mẫu C65-HD mới cho người lao động khi đến khám chữa bệnh. BHXH Thành phố HồChí Minh sẽ cung cấp danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phốđược cấp C65-HD mới trên website để các đơn vị sử dụng lao động, người lao độngbiết và thực hiện.

3. Đối với mẫu C65-HD cũ đề nghị các cơ sở khámchữa bệnh chuyển trả mẫu C65-HD cũ chưa sử dụng hết về BHXH Thành phố (Bộ phậnkho - Phòng HCTH) sau khi đã được cấp mẫu C65-HD mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghịliên hệ BHXH Thành phố (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Giám đốc (để báo cáo);
-
Các phòng nghiệp vụ BHXH;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CĐ BHXH (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến