BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 239/BXD-KTQH
V/v: Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Cung triển lãm Quy hoạch XD Quốc gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội và Hộitrường Ba Đình (mới)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 55/BQLDA-TTr ngày17/02/2009 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm Quy hoạch xâydựng Quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận phương án Quy hoạch tổng mặt bằng Cung triển lãmQuy hoạch xây dựng Quốc gia do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)lập, với các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch như hồ sơ gửi kèm theo Văn bản nêutrên. Tuy nhiên, khi triển khai bước thiết kế tiếp theo cần lưu ý một số nộidung sau:

- Tỷ lệ và phân bổ cây xanh hợp lý trên toàn bộ khu đất.

- Tính toán đủ diện tích vệ sinh và cầu thang đáp ứng nhucầu phục vụ theo công năng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý dự án ĐTXDNhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính