TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Sữa Việt Nam.
(Đ/c: Số 10, Đường Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1038/CV /CTS.PMHngày 25/3/2013 của Công ty CP Sữa Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩuhàng trả lại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tạiĐiều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính để thựchiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty CP Sữa Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính