BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 239/SĐH
V/v tuyển sinh học SĐH tại ấn Độ năm 2003-2004

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ubnd các tỉnh, thành phố
-Đại học Quốc gia Hà Nội
-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyển chọn cán bộ đi học Sau đại học tại ấn Độ năm học 2003-2004, Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện theo quy định đều được đăng ký dự tuyển. Học bổng và kinh phí đào tạo, vé máy bay đi về do Chính phủ ấn Độ đài thọ. Ngoài ra lưu học sinh còn được hưởng phụ cấp thêm hàng tháng của Chính phủ Việt Nam theo chế độ hiện hành.

1. Chương trình học bổng hợp tác kinh tế Kỹ thuật (itec):

Bao gồm 100 suất. Chương trình học bổng này dành cho các khoá học thực tập ngắn hạn và dài hạn từ 3 tuần đến 12 tháng nhằm trang bị những kiến thức mới cho các nhà Kinh tế, Kỹ thuật và Quản lý thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, giáo dục, tin học, viễn thông, tiếng Anh...

Danh mục và thời gian các khoá học do Đại sứ quán ấn Độ thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm 2003.

2. Chương trình học bổng trao đổi Văn hoá (cep):

Bao gồm 14 suất, nhằm đào tạo cán bộ có trình độ master, tiến sĩ thuộc các ngành: khoa học xã hội, Triết học, tiếng Hin-đi, sân khấu, điện ảnh, báo chí, xuất bản, chăn nuôi, thú y, quản lý Quốc tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và ngành công nghệ sinh học.

3. Điều kiện đi học.

- Người xin đi học cần có bằng tốt nghiệp đại học (đối với đi học tiến sĩ cần có bằng thạc sĩ), tuổi dưới 50, có đủ trình độ tiếng Anh để tham gia phỏng vấn (có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C trở lên).

- Làm việc trong cơ quan Nhà nước, có thâm niên công tác 1 năm trở lên (kể cả biên chế và hợp đồng dài hạn), ngành xin học phù hợp hoặc gần với ngành học đã được đào tạo ở bậc đại học.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, Bản sao chứng chỉ tiếng Anh.

- Phiếu đăng ký đi học nước ngoài (theo mẫu đã gửi các năm trước)

- Công văn cử đi học của cơ quan.

Hồ sơ dự tuyển nộp về Vụ sau đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Đối với người xin đi học chương trình cep nộp hồ sơ trước ngày 1/2/2003

- Đối với người xin đi học chương trình itec nộp hồ sơ trước khi khoá học bắt đầu 2 tháng.

5. Việc xét cấp bù học bổng:

Bộ Tài chính chỉ cấp bù học bổng cho lưu học sinh đi học ở ấn Độ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn và có Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học. Thí sinh nào khi đi học không thông qua tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều không được nhận trợ cấp học bổng.

Lưu học sinh đi học thời hạn từ 03 tháng trở lên, nộp Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giấy gọi nhập học của phía ấn Độ cho Đại sứ quán Việt Nam tại ấn Độ nhận phụ cấp thêm học bổng tại ấn Độ.

Lưu học sinh đi học dưới 03 tháng, khi về nước cần nộp các giấy tờ trên tại Vụ Sau đại học để nhận tiền phụ cấp. Thời gian nộp chứng từ chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày về nước.

Tl/bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SAU ĐẠI HỌC
P. VỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Tường