TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------
V/v: Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh
Cục Thuế XNK nhận được công văn số 71/HQHCM-TXNK ngày 7/1/2014 báo cáo hướng dẫn mã số theo kết quả trưng cầu giám định đối với mặt hàng dây thép mạ kẽm dùng làm lõi cho cáp dây dẫn điện bằng nhôm thuộc tờ khai số 107078/NKD05 ngày 15/11/2013 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận yêu cầu phân tích ban hành kèm theo công văn số 7486/TCHQ-PTPL ngày 6/12/2013 của Tổng cục Hải quan, công văn số 1490/PTPL-NV ngày 18/12/2013 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
Hàng hóa nêu tại công văn số 71/HQHCM-TXNK không thuộc Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận yêu cầu phân tích của Trung tâm PTPL. Do đó, việc hướng dẫn phân loại các mặt hàng được giám định ở những cơ quan giám định không thuộc Tổng cục Hải quan tại công văn nêu trên là chưa đúng quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại công văn số 500/TCHQ-TXNK ngày 15/1/2014, Cục Thuế XNK đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh có báo cáo cụ thể về trường hợp gửi mẫu giám định để phân loại hàng hóa tại công văn nêu trên./.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục HQ Tp. HCM;
- Lưu: VT, PL (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng