VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 239/VPCP-KTN
V/v: tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xétbáo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (văn bản số 13/CHK-TCATB ngày 06 tháng 01năm 2009) về công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng không tháng 12 năm 2008,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêucầu Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện kiểmtra thường xuyên, nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay, đặcbiệt trong thời gian Tết Nguyên đán.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, TH, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý