VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 239/VPCP-VX
V/v kiến nghị của Hội Cựu TNXPVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ tạicông văn số 3423/BNV-TCPCP ngày 27 tháng 11 năm 2007 về việc giải quyết cáckiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính xử lý cáckiến nghị về kinh phí hoạt động và trụ sở của Hội Cựu thanh niên xung phongViệt Nam theo quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 1 năm 2003của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chínhtrị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối vớinhững hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và các quy định hiện hành có liênquan.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch hướng dẫn Hội việc nghiên cứu xây dựng các khu tượng đài tưởng niệm, tu bổcác di tích lịch sử, sưu tầm đưa vào bảo tàng các tư liệu, hiện vật lịch sử vàviệc xây dựng phim tài liệu về thanh niên xung phong theo quy định của pháp luậtvề di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bộ Nội vụ hướng dẫn Hội thựchiện công tác khen thưởng và việc lập Hội theo quy định hiện hành.

4. Các chính sách đối với cựuthanh niên xung phong áp dụng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người cócông với cách mạng.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, KTTH, TCCB, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3b), ttt 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản