BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2390/BNN-KHCN
V/v điều chỉnh Dự án KNTW: "Nuôi các đối tượng hai mảnh vỏ và nhuyễn thể" năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Phúc đáp công văn số 160/CV-TS 3ngày 20/5/2013 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III về việc xin phépthay đổi một số nội dung dự án khuyến ngư "Nuôi các đối tượng hai mảnh vỏvà nhuyễn thể" năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý vớiđề nghị của Viện việc điều chỉnh nội dung thực hiện trong năm 2013 của Dự án"Nuôi các đối tượng hai mảnh vỏ và nhuyễn thể" được phê duyệt tạiQuyết định số 1946/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/8/2011, với tổng kinh phí không thayđổi, cụ thể như sau:

TT

Nội dung đã phê duyệt

Nội dung điều chỉnh mới

1

Mô hình 13: "Nuôi hầu thương phẩm ở Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh"

Nuôi hầu thương phẩm ở đầm Nha Phu, tỉnh khánh hòa

2

Mô hình 12: "Nuôi Tu hài thương phẩm trong khay thả đáy ở Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh"

Mô hình 15: "Nuôi tu hài thương phẩm trong khay thả đáy ở Đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định"

Nuôi ốc hương thương phẩm trong ao tại Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị Viện Nghiên cứu nuôi trồngthủy sản III triển khai Dự án theo nội dung điều chỉnh với tổng kinh phí khôngđổi và đúng định mức quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu