BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2390/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2846/CT-TT &HT ngày 28/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 5.1.3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: "Thuế suất 10% áp dụng đối với:… cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; đồng thời được hưởng mức miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm 6.1.1c Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên.

2. Tại điểm 2.2 Mục VII Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với tổ chức chuyên kinh doanh nhà, đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất: "Trường hợp hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất bị lỗ thì được chuyển lỗ vào thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của các năm sau".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mà bị lỗ thì không được bù trừ số lỗ của hoạt động kinh doanh này vào hoạt động kinh doanh khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương