BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2390 TM/ĐT
V/v nhập khẩu chỉ để tiếp thị trước khi đi vào sản xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty Liên doanh Coats Phong Phú (Q9 TP . Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 380/CPP ngày 23/4/2003 của Công ty Liên doanh Coats Phong Phú đề nghị nhập khẩu một số sản phẩm chỉ mới Công ty chưa sản xuất để giới thiệu và tiếp thị nghiên cứu thị trường trước khi đi vào sản xuất;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho công ty liên doanh giới thiệu sản phẩm thăm dò thị trường cho khách hàng, Bộ Thương mại đồng ý Công ty Liên doanh Coats Phong Phú được nhập một số chỉ Công ty chưa sản xuất được trị giá khoảng 248.000 USD

- Chỉ thêu kim tuyến: 1.300 kg

- Chỉ nylon 6.6, M6-1350D3: 3.000 kg

- Chỉ bện Braided Ppolyester 1,2 và 1,4: 4.000 kg.

Công ty liên doanh phải tuân thủ mọi quy định hiện hành đối với việc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam và nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành đối với việc nhập khẩu sẩn phẩm nêu trên.

Văn bản này có hiệu lực đến hết 31/12/2003./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu