BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2391/BGTVT-MT V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 09 03 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;ổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;Cổ phần ô tô TMT, TNHH ô tô Hồng Hà, TNHH Vĩnh Phát Motors.

Bộ Giao thông vận tải nhận được các văn bản số: 139/ơn ; 54/KDXNK ngày 01/3/2017 của TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam; 191/CV-TMT ngày 02/3/2017 của Công ty cổ phần ô tô TMT; 08/CV-2017 ngày 15/02/2017 của TNHH ô tô Hồng Hà; 282/CV-VM nh Phát Motors về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Theo đó, từ 01/01/2017, Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra, chứng nhận và làm thủ tục đăng kiểm theo tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với ô tô, mức 3 đối với xe mô tô hai bánh theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định.

2. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo với tinh thần là các Bộ, ngành phải thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg; không vì lợi ích của một số ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;trưng (để b/c);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ