BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------------------
V/v: thông báo mã cơ sở quân y tham gia KCB BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/3/2010 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ, BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng khám chữa bệnh với các cơ sở quân y để tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cập nhật danh mục các cơ sở quân y vào danh mục các cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc trên đường truyền FPT, theo nguyên tắc sau:
- Các bệnh viện, bệnh xá quân đội ký hợp đồng với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đồng thời ký hợp đồng KCB với BHXH tỉnh và BHXH Bộ Quốc phòng đã được cấp theo mã tỉnh thì giữ nguyên mã cơ sở KCB đó;
- Các bệnh viện, bệnh xá quân đội mới tham gia KCB BHYT chỉ ký hợp đồng KCB với BHXH Bộ Quốc phòng và các quân y cơ sở thuộc các cơ sở y tế này có thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu được cấp theo mã riêng của Bộ Quốc phòng là "97 XXX".
BHXH Việt Nam thông báo để các đơn vị cập nhật, khai thác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu VT, CSYT (2b).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THCS BẢO HIỂM Y TẾPhạm Lương Sơn