TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/CT-TTHT V/v: hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần công nghệ HLAB
Địa chỉ: 91/1/8 KP7, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Mã số thuế: 0311632788

Trả lời văn thư số 06/2013/CV-HLAB ngày 05/04/2013 củaCông ty về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với trường hợp người mua trả lại hàng hóa:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóađơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa khôngđúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuấthàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóatrả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày, vào tháng 01/2013có bán lô hàng xuất khẩu cho khách hàng ở nước ngoài, trong đó có máy tính chủnhãn hiệu Dell gồm phần cứng và phần mềm, lô hàng (phần cứng và phần mềm) khixuất khẩu đều có làm thủ tục xuất khẩu (tờ khai Hải quan hàng xuất) theo quyđịnh; nhưng do phần mềm không đạt chất lượng nên khách hàng trả lại, thì khitrả lại hàng khách hàng nước ngoài lập Invoice và Công ty làm thủ tục nhập khẩu(tờ khai Hải quan hàng nhập) để làm căn cứ điều chỉnh doanh thu hàng xuất khẩu theoquy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- CCT Quận12;
- Lưu: (TTHT,HC).

761-98/13-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga