BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: Thay đổi từ mã số thuế của đơn vị phụ thuộc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần FPT chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 06/FPT .HCM ngày 05/03/2012 của Công ty Cổ phần FPT chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thay đổi mã số thuế phụ thuộc thành mã số thuế độc lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ, Điểm 3.3a, Phần I; Điểm 7.9, Mục I; Điểm 6 Mục IV, Phần II, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn;
“Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.”;
“Đới với Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con, cấp mã số 10 chữ số cho công ty mẹ và 10 chữ số cho công ty con.”;
“Một đơn vị trực thuộc một đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bản kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế”.
Trường hợp các Công ty/ Chi nhánh của Công ty con của Công ty cổ phần FPT thay đổi mô hình hoạt động theo đề nghị của kiểm toán nhà nước các Công ty là công ty con của Công ty CP FPT tiến hành thay đổi từ MST phụ thuộc 13 số thành mã số thuế độc lập 10 số và các chi nhánh của các Công ty con thực hiện thay đổi mã số thuế phụ thuộc của Công ty CP FPT thành mã phụ thuộc của Công ty con của Công ty CP FPT thì:
Các đơn vị trên thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế cũ và làm thủ tục cấp mã số thuế mới theo quy định. Về việc đối chiếu số dư nộp ngân sách đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn chuyển số nợ, số dư nộp ngân sách, số nộp thừa và số kê khai trong năm từ mã số thuế cũ sang mã số thuế mới.
Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, rà soát trường hợp các đơn vị đã có mã số thuế mới nhưng chưa đóng mã số thuế cũ và hướng dẫn đơn vị thực hiện đóng mã số thuế cũ theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần FPT chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: Chính sách; Pháp chế (TCT);
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường