BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2391 TCT/NV1
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 886/CT-NV ngày 01/6/2001 của Cục thuếtỉnh Thừa Thiên Huế về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 25, Mục II, Phần A và Phụ lục số 1của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

- Trường hợp sản phẩm của Công ty khoáng sản là quặng êmêhítchưa qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT. Nếu tiêu thụ trong nước áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Trường hợp sản phẩm của Công ty khoáng sản là Imenit làmgiầu có công thức hóa học TiO2FeO2 là sản phẩm hóa chất cơ bản thuộc loại sảnphẩm chịu thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% khi tiêu thụ nội địa.Nếu xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Lưu: HC, NV1

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến