Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2391 TCT/NV7
NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ SDĐNN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 523/CT-NV ngày 20/5/2002 của Cục thuế giải đáp nghiệp vụ thuế SDĐNN; Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Điểm 4, Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc giảm, miễn thuế SDĐNN năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP quy định:

"Để thuận tiện cho việc ghi chép và theo dõi số SDĐNNhoặc thuế nhà đất đã nộp thừa hoặc thiếu trong năm; từ năm 2001 trở đi, áp dụngthống nhất việc theo dõi số thuế nộp thừa hoặc thiếu bằng tiền theo giá thóctại thời điểm thu thuế".

Theo quy định trên, thì thu thuế tại thời điểm nào thì xácđịnh số thuế đã thu bằng tiền, bằng thóc; số thuế thừa thiếu bằng tiền, bằngthóc theo giá thu thuế tại thời điểm đó để quyết toán kết quả thu thuế theo vụ(nếu lập sổ thuế và quyết toán thuế theo vụ), theo năm. Căn cứ vào số thuế thừathiếu bằng tiền, bằng thóc đã theo dõi trên quyết toán kết quả thu thuế theonăm đối với từng hộ nộp thuế để thông báo số thuế nộp thừa, còn thiếu chuyểnnăm sau của hộ.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết, kiểm tra thựchiện.