VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2391/VPCP-KTN

V/v: Cấp giấy phép thăm dò, khai thác mỏ đá vôi cho các dự án xi măng tại Ninh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 998/BTNBMT-ĐCKS ngày 29 tháng 03 năm 2010) và của Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng (công văn số 17/CV-HD ngày 5 tháng 4 năm 2010) về việc cấp phép khai thác khoáng sản cho các dự án xi măng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác đá vôi cho các nhà máy xi măng Duyên Hà và Hệ Dưỡng, tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Công ty CPXM Hệ Dưỡng;
- Công ty TNHH XM Duyên Hà;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng