VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/VPCP-TH
V/v Chương trình công tác Quý II và tháng 4 năm 2021

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin gửi các Bộ, cơ quan Chương trình công tác Quý II và tháng 4/2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm các đề án không thuộc diện bí mật nhà nước:

- Phụ lục I: 11 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật, Nghị quyết của Quốc hội phải trình trước tháng 6/2021;

- Phụ lục II: 70 đề án trong Chương trình công tác Quý II và tháng 4/2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 22 đề án chậm trình Quý I/2021.

* Đối với danh mục các đề án thuộc diện bí mật nhà nước trong Chương trình công tác Quý II và tháng 4/2021, Văn phòng Chính phcó văn bản riêng gửi các cơ quan liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình các văn bản quy định chi tiết và đề án nợ đọng năm 2021. Đồng thời, tích cực chuẩn bị và trình Chính phủ, Thtướng Chính phủ các đề án, văn bản quy định chi tiết theo đúng Chương trình này, bảo đm chất lượng và không để nợ đọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng CP b/c);
- Văn phòng Trung ương Đ
ng (2b);
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN
, các PCN: các Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg; các Vụ: CN, NN, KTTH, NC, PL, QHQT, TCCV, KGVX, ĐMDN, V.I, QHĐP, KSTT, TKBT, VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, TH (3b). XT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC I

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI PHẢI TRÌNH THỦ TƯỚNG, CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG PHỤ TRÁCH TRƯỚC THÁNG 6/2021
(Ban hành kèm theo công văn
số 2391/VPCP-TH ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Cơ quan chtrì soạn thảo

Thời gian trình theo phân công

Đơn vị theo dõi của VPCP

Văn bản nguồn

1.

Nghđịnh quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khon 4 của các Điều 9, 10, 12 và 13)

Bộ Quốc phòng

01/05/2021

NC

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn gi hòa bình của Liên hợp quốc

(theo Quyết định s2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của TTgCP)

2.

Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (khoản 2 Điều 16, khoản 7 Điều 19, khon 10 Điều 21, khon 3 Điều 24, khoản 3 Điều 29, khon 4 Điều 36)

Bộ Công an

01/05/2021

NC

Luật Cư trú (sửa đổi)

(theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của TTgCP)

3.

Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bo đm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (khon 3 Điều 50 Luật Thỏa thuận quốc tế)

Bộ Ngoại giao

01/05/2021

KTTH

Luật Thỏa thuận quốc tế

(theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của TTgCP)

4.

Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cp tỉnh; Ủy ban nhân dân cp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tnh của tổ chức (khon 3 Điều 20, khon 2 Điều 23 Luật Thỏa thuận quốc tế)

Bộ Ngoại giao

01/05/2021

QHQT

Luật Thỏa thuận quốc tế

(theo Quyết định số 2197/Q Đ-TTg ngày 22/12/2020 của TTgCP)

5.

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tp thể

Bộ Lao động- TB&XH

Tháng 4

KGVX

Luật Lao động năm 2019 (tại VB số 572/VPCP-KGVX ngày 16/3/2021, TTg CP yêu cầu báo cáo TTg CP trong tháng 4/2021)

6.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy gim miễn dịch mắc phi ở người (HIV/AIDS) (khoản 5, 6 và 11 Điều 1)

Bộ Y tế

01/06/2021

KGVX

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của TTgCP)

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (khoản 3 Điều 33, khon 4 Điều 44 của Luật Phòng, chng thiên tai năm 2013 và khoản 3 Điều 1, khoan 15 Điều 1, khoản 17 Điều 1)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/03/2021

NN

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (theo Quyết định s 1109/QĐ- TTg ngày 24/7/2020 của TTgCP)

8.

Nghị định về thành lập và quản lý Quphòng, chống thiên tai (khon 5 Điều 10 Luật Phòng, chng thiên tai năm 2013 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chng thiên tai, Luật đê điều)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/03/2021

KTTH

Luật sa đổi, bsung một số điu của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (theo Quyết định số 1109/QĐ- TTg ngày 24/7/2020 của TTg CP)

9.

Quyết định quy định nội dung bo đm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê (khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Phòng, chng thiên tai và Luật Đê điều)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/03/2021

NN

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (theo Quyết định số 1109/Q Đ-TTg ngày 24/7/2020 của TTg CP)

10.

Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chng thiên tai (khoản 4 Điều 1 Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều)

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

01/03/2021

NN

Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (theo Quyết định số 1109/QĐ- TTg ngày 24/7/2020 của TTg CP)

11.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cnh báo và truyền tin thiên tai (khoản 3 Điều 18, khon 5 Điều 24 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai và Luật Đê điều)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/03/2021

NN

Lut sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (theo Quyết định số 1109/QĐ- TTg ngày 24/7/2020 của TTg CP)

 

PHỤ LỤC II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II VÀ THÁNG 4/2021 CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo công văn số 239
1/VPCP-TH ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính ph)

I. CÁC NỘI DUNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Tháng 4

Stt

Tên đề án

Bộ, Cơ quan trình

Vụ thuộc VPCP theo dõi

Chuyên viên theo dõi

Văn bản nguồn

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2020; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của CP

Bộ Kế hoạch và Đu tư

KTTH

Nguyn Thành Chung

 

2

Luật Thi đua, khen thưng (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

PL

Tô Thị Anh

Công văn số 4714/VPCP-PL ngày 12/6/2020 của VPCP; Thông báo số 3571/TB- TTKQH ngày 24/4/2020 của UBTV Quốc hội

3

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/N Q-CP ngày 17/03/2019 của Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

KSTT

Phan Thị Bích Tho

Văn bản số 435/L ĐCP ngày 16/10/2019 của Thủ tướng CP

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của T công tác tháng 4/2021

Văn phòng Chính phủ

TH

Nguyễn Thị Loan

 

Tháng 5

Stt

Tên đề án

Bộ, cơ quan trình

Vụ thuộc VPCP theo dõi

Chuyên viên theo dõi

Văn bản nguồn

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2020; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/N Q-CP của Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KTTH

Nguyễn Thành Chung

Nghị quyết số 01/N Q-CP của Chính phủ

2

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KTTH

Nguyễn Thành Chung

Báo cáo s531/BC-CP ngày 16/10/2020 của Chính phủ

3

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính

KTTH

Nguyn Thị Hương Giang

Luật NSNN và Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội

4

Luật Kinh doanh bo him (sửa đổi)

Bộ Tài chính

PL

Trần Thị Phương Nhung

Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của TTg CP

5

Luật Điện nh (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

PL

Nguyn Thùy Linh

Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của TTg CP

6

Dự án Luật Thanh tra (sửa đi)

Thanh tra CP

PL

Nguyn Phước Thọ

Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của TTg CP

7

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/03/2019 của Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

KSTT

Phan Thị Bích Tho

Văn bn số 435/LĐCP ngày 16/10/2019 của Thtướng CP

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của T công tác tháng 5/2021

Văn phòng Chính phủ

TH

Nguyễn Thị Loan

 

Tháng 6

Stt

Tên đề án

Bộ, cơ quan trình

Vụ thuộc VPCP theo dõi

Chuyên viên theo dõi

Văn bản nguồn

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KTTH

Nguyễn Thành Chung

 

2

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết s01/NQ -CP của Chính phvề nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KTTH

Nguyn Thành Chung

Nghị quyết số 01/NQ -CP của Chính phủ

3

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết s02/NQ-CP của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, gii pháp chyếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KSTT

Nguyn Thị Trà Lê

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

4

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2021

Bộ Tài chính

Tháng 6

KTTH

Nguyễn Thị Hương Giang

5

Luật Cnh sát cơ động

Bộ Công an

PL

Nguyễn Hu Thọ

Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của TTg CP

6

Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục ch tiêu thống kê quốc gia của Luật Thng kê (theo quy trình rút gọn)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PL

Phạm Chí Công

Nghị quyết số 01/NQ -CP của Chính phủ

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hu trí tuệ

Bộ KH&CN

PL

Nguyễn Thùy Linh

Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của QH: Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của TTgCP

8

Đnghị xây dựng Luật Bảo him xã hội (sửa đổi)

Bộ Lao động - TBXH

PL

Quách Tiên Phong

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018

9

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Bộ Thông tin và TT

PL

Phạm Thúy Hạnh

Công văn s04/BTTTT-VP ngày 06/01/2021 của Bộ TTTT

10

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý II năm 2021

Bộ Tư pháp

PL

Nguyễn Văn Mạnh

 

11

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2021

Bộ Thông tin và TT

KSTT

Phan Thị Bích Tho

Nghị quyết 17/NQ-CP

12

Báo cáo kiểm đim công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đu năm 2021

Văn phòng Chính phủ

TH

Nguyễn Văn Hưng

 

13

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và hoạt động của Tcông tác 6 tháng đu năm 2021

VPCP

TH

Nguyn Thị Loan

 

14

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thanh tra Chính phủ

V.I

Phạm Anh Tuấn

 

II. ĐỀ ÁN TRÌNH THỦ TƯỚNG, CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG PHỤ TRÁCH

 

Tên đề án

Bộ, cơ quan trình

Thời hạn thực hiện

Vthuộc VPCP theo dõi

Chuyên viên theo dõi

Văn bản nguồn

1

Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4

KTTH

Nguyn Danh Hưng

Quyết định số 1803/QĐ-TT g ngày 18/10/2011 của TTg CP; Quyết định số 1122/QĐ BKHĐT ngày 13/7/2020 của B KHĐT

2

Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trđiện tử của các cơ quan nhà nước''

Bộ Nội vụ

Tháng 5

TCCV

Trần Thị Hường

Quyết định số 458/QĐ-TT g ngày 03/4/2020 của TTg CP; NQ số 01/NQ- CP ngày 01/01/2021 của Chính ph

3

Báo cáo 3 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5

ĐMDN

Lê Tuấn Anh

Chthị s 15/CT- TTg ngày 15/6/2018 của TTg CP

4

Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của TTg CP quy định về thành phn và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp lut (QĐ số 27/2013/QĐ-TT g ngày 19/5/2013; QĐ s42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ s27/2013/QĐ-TT g CP)

Bộ Tư pháp

Tháng 5

PL

Phạm Thúy Hạnh

Kết luận số 80- KL/TW của Ban Bí thư; Chthị số 32- CT/TW; Quyết định s1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của TTg CP

5

Quyết định của Thtướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tháng 5

PL

Nguyễn Văn Mạnh

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020

6

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5

KTTH

Bùi Thu Hằng

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

7

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đt nước 5 năm 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5

KTTH

Nguyễn Thành Chung

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biu toàn quốc ln thứ XIII của Đảng

8

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Bộ Lao động - TBXH

Tháng 5

KTTH

Nguyễn Thị Hương Giang

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012

9

Quyết định của TTg CP phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Y tế

Tháng 5

KGVX

Lê Thị Thanh

Quyết định số 648/Q Đ-TTg ngày 18/5/2020 của TTg

10

Kế hoạch hành động quốc gia về Bo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Bộ Tài nguyên và MT

Tháng 5

NN

Nguyn Thị Thu Thy

Nghị quyết số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ

11

Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và Chthị 45-CT/TW của Bộ Chính trị

Bộ Ngoại giao

Quý II

QHQT

Tống Thị Hồng Minh

Kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 36-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW

12

Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2021-2030

Bộ Ngoại giao

Quý II

QHQT

Nguyn Thành Hưng

Công văn số 2779/BNG-CSĐN-m ngày 13/11/2020 của Bộ Ngoại giao

13

Đề án phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Thông tin và TT

Quý II

KSTT

Vũ Tuấn Anh

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

14

Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Thông tin và TT

Quý II

KSTT

Nguyễn Lợi Quốc Khánh

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

15

Đề án: “Phát triển Đài Truyền hình Việt Nam thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”

Đài Truyền hình VN

Quý II

KGVX

Vũ Thị Bích Hng

Công văn số 9348/VPCP-KGVX ngày 06/11/2020 của VPCP

16

An ninh nguồn nước và an toàn đập, hchứa nước

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quý II

NN

Đào Quang Tuynh

Thông báo số 3904/TB-TTKQH ngày 23/9/2020 về kết luận của UBTV Quốc hội

17

Đề án Phát triển ngành chế biến rau củ qugiai đoạn 2021-2030

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quý II

NN

Trương Thu Loan

Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

18

Chương trình tng thể Phòng, chống thiên tai quốc gia

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quý II

NN

Đào Quang Tuynh

Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của TTg CP

19

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Bộ Xây dựng

Quý II

CN

Huỳnh Vũ Quốc Phương

Văn bản s 336/VPCP-CN ngày 14/01/2021

20

Xây dựng Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về cấp nước khi thực hiện ch trương xã hội hóa

Bộ Xây dựng

Quý II

CN

Hoàng Vượng

Văn bản số 336/VPCP -CN ngày 14/01/2021

21

Đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đề xuất hoàn thin và phát triển

UBQL vốn NN tại DN

Quý II

ĐMDN

Nguyn Thị Diễm Hằng

Công văn số 387/UBQLV-TH ngày 07/12/2020 của UB QL vốn nhà nước tại DN

22

Chthị của TTg CP về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

KTTH

Nguyn Thành Chung

CV s 701/BKHĐT- VP ngày 29/12/2020 của Bộ KH&ĐT

23

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sn phm, dịch vụ thủy lợi và htrợ tiền sử dụng sn phẩm, dịch vụ công ích thy lợi

Bộ Tài chính

Tháng 6

KTTH

Nguyn Thị Hương Giang

Công văn số 10555/VPCP-KTTH ngày 16/12/2020 của VPCP

24

Đ án phát triển thanh toán không dùng tin mặt giai đoạn 2021-2025

Ngân hàng NNVN

Tháng 6

KTTH

Nguyn Mạnh Cường

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

25

Quyết định của TTg CP ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ủy ban Dân tộc

Tháng 6

KTTH

Bùi Thu Hằng

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

26

Báo cáo tình hình chuyển đi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

ĐMDN

Nguyn Thị Diễm Hng

Nghị quyết của Chính phvề chuyển đi sự nghiệp công lập thành Công ty CP

27

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

ĐMDN

Trần Thị Bích Liên

VB s208/TTg-ĐMDN ngày 07/02/2018 của TTg

28

Quyết định ca TTg CP về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động

Bộ Lao động - TBXH

Tháng 6

TCCV

Bùi Công Quang

Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của TTg

29

Quyết định sửa đổi Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về tổ chức và hoạt động của QuDịch vụ vin thông công ích Việt Nam

Bộ Thông tin và TT

Tháng 6

TCCV

Bùi Công Quang

Các Quyết định số: 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của TTgCP; 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của TTg CP; 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của TTg

30

Quyết định của TTg CP phê duyệt quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công của ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tháng 6

PL

Phạm Thúy Hạnh

Đề án từ 2020 chuyển sang (CV số 10478/VPCP-PL ngày 15/12/2020 của VPCP)

31

Quyết định của TTg CP quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bộ Tư pháp

Tháng 6

PL

Phạm Thúy Hạnh

Đề án từ 2020 chuyn sang (CV số 10478/VPCP-PL ngày 15/12/2020 của VPCP)

32

Quyết định của TTg CP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiu s và min núi giai đon 2021-2030

Ủy ban Dân tộc

Tháng 6

QHĐP

Nguyễn Ngọc Sơn Tùng

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

33

Quyết định của TTg CP phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

Ủy ban Dân tộc

Tháng 6

QHĐP

Nguyn Ngọc Sơn Tùng

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

34

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030”

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 6

KGVX

Phạm Văn Sơn

Quyết định số 89/QĐ-TT g ngày 09/01/2013 của TTg CP; Quyết định số 489/QĐ-TT g ngày 08/4/2020 của TTg

35

Quyết định của TTg CP phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia về giáo dục nghnghiệp

Bộ Lao động - TBXH

Tháng 6

KGVX

Phạm Văn Sơn

Điểm a khon 2 Điều 2 Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 ca TTg CP

36

Quyết định của TTg CP phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển vc xin phòng Covid- 19

Bộ Y tế

Tháng 6

KGVX

Vũ Công Thảo

Công văn số 2711/VPCP-KGVX ngày 05/10/2020 của VPCP

37

Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khu

Bộ Tài chính

Tháng 6

KSTT

Lê Hồng Quang

Công văn số 1381/BTC-PC ngày 08/12/2020 của B Tài chính

38

Nghị định quy định về chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyn sử dụng khu vực bin và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực bin đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

Bộ Tài nguyên và MT

Tháng 6

NN

Lê Anh Việt

Luật Bin Việt Nam năm 2012 và Luật Thủy sn năm 2017

39

Đán Việt Nam chđộng tham gia đàm phán và xây dựng Tha thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương

Bộ Tài nguyên và MT

Tháng 6

QHQT

Nguyn Thị Thùy Linh

Nghị quyết số 26/NQ-CP của CP Ban hành KH tng thvà Kế hoạch 5 năm thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018

40

Nghị định quy định việc qun lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đi ngoại của nhà nước

Bộ Tài chính

Tháng 6

CN

Huỳnh Vũ Quốc Phương

Khoản 3 Điều 13, Điều 20 Luật Qun lý sử dụng tài sn công và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước

41

Quyết định của TTg CP phê duyệt Định hướng kiến trúc Việt Nam

Bộ Xây dựng

Tháng 6

CN

Trần Anh Tuấn

Công văn s8833/VPCP-CN ngày 22/10/2020 của VPCP

42

sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sn làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, qun lý sử dụng nhà và công sở

Bộ Xây dựng

Tháng 6

CN

Huỳnh Vũ Quốc Phương

Luật Xây dựng sửa đổi; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi

43

Đề án: “Thúc đy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn 2021-2030”

Bộ Công Thương

Tháng 6

KTTH

Trần Lưu Kiên

Quyết định số 1513/QĐ -TTg ngày 03/9/2015 của TTg CP; Quyết định số 1797/QĐ-TTg của TTg CP

44

Chiến lược quốc gia về tăng trưng xanh giai đoạn 2021- 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

NN

Nguyễn Tun Thanh

Công văn s5287/VPCP-NN ngày 01/7/2020 của VPCP

III. DANH MỤC ĐỀ ÁN CÁC BỘ, CƠ QUAN NỢ ĐỌNG CHƯA TRÌNH THỦ TƯỚNG, CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG PHỤ TRÁCH

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

Stt

Tên đề án

Bộ, cơ quan trình

Thời hạn thực hiện

Vụ thuộc VPCP theo dõi

Chuyên viên theo dõi

Văn bản nguồn

1

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quthực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

Bộ Công an

Tháng 01

NC

Nguyn Quang Hiệp

Bộ đang khn trương hoàn thiện đề án đ trình trong tháng 3/2021. Đến nay Bộ chưa trình

2

Xây dựng Chương trình đầu tư công về phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Bộ Thông tin và TT

Tháng 01

KSTT

Trần Đức Trung

Bộ TTTT đã có VB xin rút khi CTCT năm 2021. VPCP đang xử lý

3

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2020-2025

Bộ Thông tin và TT

Tháng 01

KGVX

Nguyn Triệu Nhiên

Bộ trình dự tho Quyết định gia hạn chương trình vin thông công ích giai đoạn 2020 (CV s 789/BTT-QLDN ngày 19/3/2021). VPCP đang x

4

Đ án: “Hệ giá trị con người Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong bối cnh hiện nay

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tháng 01

KGVX

Đào Duy Tuấn

Viện có VB xin dừng thực hiện đề án (CV số 2109/KHXH-QLKH ngày 25/12/2020). VPCP đã có Phiếu báo số 2236/PB- VPCP ngày 31/12/2020

5

Đề án: “Thực hành dân chvà tăng cường pháp chế, bảo đảm k cương Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa hc xã hội Việt Nam

Tháng 01

TCCV

Bùi Công Quang

Đề án nđọng từ 2020 chuyn sang (Viện có văn bn số 2109/KHXH-QLKH ngày 25/12/2020 xin tiếp tục thực hiện)

6

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, có xét đến năm 2045

Bộ Công Thương

Tháng 01

CN

Nguyễn Vũ Quang

Đang khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đhoàn thiện dự thảo

7

Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phi và sdụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh him nghèo

Bộ Tài chính

Tháng 02

QHĐP

Nguyn Ngọc Sơn Tùng

Ngày 24/3/2021, TTg CP có ý kiến chỉ đạo tại VB số 1942/VPCP-QHĐP yêu cầu Bộ báo cáo CP trong tháng 03/2021. Đến nay Bộ chưa báo cáo

8

Chương trình qun lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021- 2023 và kế hoạch vay trnợ công năm 2021

Bộ Tài chính

Tháng 3

KTTH

Mai Quốc Hùng

Khon 1, khon 2 Điều 14 Luật Qun lý nợ công

9

Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 3

KTTH

Nguyn Mạnh Cường

CV số 9080/VPCP- KTTH ngày 30/10/2020

10

Nghị định về Cảnh sát khu vực

Bộ Công an

Tháng 3

NC

Dương Thế Hùng

Bộ Công an đang nghiên cứu và dự kiến báo cáo lại Chính phủ về cơ sở pháp lý, sự cần thiết và thời đim ban hành Nghị định này

11

Nghị quyết “Thí điểm giao một số nhiệm vụ Phòng cháy cha cháy cho lực ợng bo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở

Bộ Công an

Tháng 3

NC

Dương Thế Hùng

Bộ đang khẩn trương hoàn thiện đề án để trình trong tháng 3/2021

12

Nghị định bo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an

Tháng 3

KSTT

Nguyễn Tuyết Minh

TTg CP chỉ đạo tại Lkhai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ trình Quý II/2021

13

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Bộ Nội vụ

Tháng 3

QHĐP

Lê Ngọc Huyền

Bộ đang khn trương hoàn thiện đề án để trình trong tháng 3/2021. Đến nay Bộ chưa trình

14

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (liên quan đến hoạt động của Ủy ban)

Bộ Nội vụ

Tháng 3

TCCV

Trần Thị Hường

Bộ đang khn trương hoàn thiện đề án để trình trong tháng 3/2021. Đến nay Bộ chưa trình

15

Nghị định về quản lý, sdụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyn nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 3

KTTH

Lê Thành Vân

Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ

16

Nghị định về Nghi lđối ngoại nhà nước thay thế nội dung nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài tại NĐ số 145/2013/NĐ-CP

Bộ Ngoại giao

Tháng 3

QHQT

Nguyễn Tiến Thân

Bộ đang xin ý kiến thẩm định ln 2 của Bộ Tư pháp, Bộ dự kiến tiếp tục xin lùi thời hạn trình sang Quý II/2021

17

Quyết định của Thtướng Chính phủ về việc quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt - Đức

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 3

KTTH

Nguyn Thị Hương Giang

TB số 307/TB- VPCP ngày 23/8/2018 của VPCP

18

Nghị định của Chính phủ quy định về vay vn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân s

Bộ Y tế

Tháng 3

KGVX

Lê Thị Thanh

VPCP đã đôn đốc nhưng đến nay Bộ chưa trình

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Dân tộc

Tháng 3

QHĐP

Nguyn Ngọc Sơn Tùng

VPCP đã đôn đốc nhưng đến nay Bộ chưa trình

20

Đề án phát triển ngành chế biến thủy hi sản

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3

NN

Lê Anh Việt

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, trước khi trình TTg Chính phủ

21

Quy hoạch tổng thể vnăng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Công Thương

Tháng 3

CN

Nguyn Khắc Đức

Bộ đang tng hợp ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện báo cáo thẩm định Quy hoạch; đã gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược để Bộ TNMT thẩm định

22

Đán Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 3

CN

Nguyn Hồng Hà

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của CP