BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/BNN-TCCN
V/v thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2013

 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Kínhgửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thươngbinh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013); thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp ngày thươngbinh, liệt sĩ; để thực hiện tốt chính sách đối với người có công với Cách mạng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộcBộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cácđối tượng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiệnđang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhân dịp ngày 27/7/2013.

Định mức và đối tượng nhận quà tặngthực hiện theo quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-CTN (các cơ quan, đơn vị tracứu trên địa chỉ trang web: http://nguoicocong.gov.vn)

2. Trác nhiệm thực hiện:

a) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp vớiVăn phòng Bộ chuẩn bị quà tặng cho các đối tượng chính sách đang công tác tạicác Vụ, Văn phòng Bộ, Ba Đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp nông nghiệp, Đảng ủyBộ, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Bộ; các cơ quan, đơn vịtrên lập danh sách đối tượng chính sách theo Mẫu số 1 (đính kèm) gửi về Vụ Tổchức cán bộ trước ngày 24/7/2013 để nhận quà tặng. Việc thăm hỏivà tặng quà đối tượng chính sách do Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện.

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộcBộ (ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên) tổ chức thực hiện thăm hỏi và tặng quàcác đối tượng chính sách đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình. Kinh phí thựchiện do các cơ quan, đơn vị tự trang trải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các nộidung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

MẪU SỐ 01

DANHSÁCH ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NHẬN QUÀ NHÂN DỊP NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7/2013
(Kèm theo Công văn số 2392/BNN-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Họ và tên

Loại đối tượng

Mức quà tặng

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Tổng số

Ghi chú:

(1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết.

(2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên ngườithuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiệntheo dõi, tổng hợp, kiểm tra.

(3): Loại đối tượng: theo chínhsách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ,v.v…

(4): Ghi rõ mức quà tặng được nhậntheo quy định.

(5): Người nhận ký tên. Trongtrường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ vớingười được nhận quà vào cột (6).

(6): Ghi những trường hợp thân nhânliệt sỹ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sỹ và ghi đầyđủ họ, tên liệt sỹ (VD: con của liệt sỹ Nguyễn Văn A).