TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2392/CT-TTHTV/v Thuế Giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày21 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư & Phát triển giáo dục SSGĐịa chỉ: Số 01 Đường D4 Khu dân cư Sài Gòn Pear,92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM.Mã số thuế: 0310721354

Trả lời văn bản ngày 13/02/2017 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sách giáo khoa, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

"15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng cho giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục).

…"

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, có mua sách giáo khoa của các đơn vị cung cấp sách giáo khoa trong nước để bán cho học sinh sử dụng thì sách giáo khoa nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
313/17/pntsi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình