BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

số: 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Đại học, Học viện
- Các Trường Đại học, Cao đẳng

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành theo Quyếtđịnh số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22tháng 02 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinhđại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGDĐTngày 04 tháng 3 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tạiQuyết định số 05/2006/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, quy định các đối tượng được tuyển thẳng và các đối tượng đượcưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2007; Bộ Giáodục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

a) Đối tượng tuyển thẳng vào đạihọc, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quychế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

b) Thí sinh đạt giải trong kỳ thichọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông (THPT) năm 2006 đã tốtnghiệp THPT năm 2007 được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo quy định tạikhoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đạihọc, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chếtuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯUTIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làmmột bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 18/6/2007. Trong túi hồsơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghitheo mẫu tại phụ lục số 1);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giảiquốc gia, Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao(TDTT), năng khiếu nghệ thuật;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPTnăm 2007;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõđịa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiênxét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, đại học, cao đẳng về sở giáodục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học,cao đẳng năm 2007 đến hết ngày 10/4/2007 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổchức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2007). Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển(ghi theo mẫu tại phụ lục số 2);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiệntheo Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của LiênBộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dựthi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dânlà 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các cơ sở giáodục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung họcphổ thông có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lụcsố 1), phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2).

b) Trước ngày 20/6/2007 gửi trựctiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3)về các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xéttuyển và lập danh sách (theo mẫu phụ lục số 4) gửi về các trường nơi thí sinhđăng ký ưu tiên xét tuyển theo lịch thời gian bàn giao hồ sơ tuyển sinh của BộGiáo dục và Đào tạo (các trường phía Bắc bàn giao hồ sơ ngày 4/5, phía Nam ngày7/5/2007).

2. Trách nhiệm của các đại học, họcviện, các trường đại học và cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trườngđại học và cao đẳng (gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyểnthẳng và ưu tiên xét tuyển (về môn, loại giải, số lượng…) của trường mình trêncơ sở quy chế tuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trướcngày 30 tháng 3 năm 2007 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thờigửi chuyển phát nhanh, hoặc FAX về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) những thôngtin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng chocác Sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2007.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinhdiện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vàotrường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5) cho nhữngthí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưutiên xét tuyển về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) và thông báo cho các sở giáodục và đào tạo trước ngày 20/8/2007.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đạihọc, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướngdẫn của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệtrực tiếp với Vụ đại học và Sau đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại(04) 8681386 hoặc (04) 8692392, fax (04) 8681550, Email: [email protected]/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Khoa giáo TW;
- Ủy ban VHGD TN-TN-NĐ Quốc hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Bộ, Ngành;
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2007;
- Thanh tra
- Cục Khảo thí và KĐCL GD;
- Vụ GD Trung học;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: Văn thư, Vụ ĐH&SĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

Phụ lục số 1:

MẪUPHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số: 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

1. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằngchữ in hoa có dấu)

………………………………………………………………nữ ghi 1,nam ghi 0) Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của nămsinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thànhphố)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Năm tốt nghiệp THPT....................................Xếp loại tốt nghiệp…………………………..

5. Năm đạt giải:...........................

6. Môn đạt giải, loại giải, huychương

Mônđạt giải Loại giải, loại huy chương

7. Đăng ký tuyển thẳng vào trường,mã ngành (Ghitên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường, mã ngành vào ô)

Mã ngành

Tên trường……………………… Ký hiệu

Tôi xin cam đoan những lời khai trênlà đúng sự thật. Tôi biết rằng, nếu qua kiểm tra mà phát hiện những điểm mankhai thì kết quả tuyển thẳng của tôi có thể không được công nhận và tôi phảichịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉnào:………………………………………………………

……………………………………………………………….. Điệnthoại (nếu có):………….…

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường…………………………đã khai đúng sự thật.

Ngày………tháng………năm 2007

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày………tháng………năm 2007

Chữ ký thí sinh

Phụ lục 2:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂNVÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

1. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằngchữ in hoa có dấu)

…………………………………………….……………… (nữ ghi1, nam ghi 0) Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của nămsinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thànhphố)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Môn đạt giải, loại giải, huychương

Mônđạt giải Loại giải, loại huy chương

5. Trường đăng ký dự thi đại học…………………………….… Ký hiệu

(Ghi tên trường vào đường kẻ chấm,ghi ký hiệu trường vào ô)

6. Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển (Ghi tên trường vào đường kẻ chấm,ghi ký hiệu, mã ngành vào ô)

Tên trường…………..…………… Ký hiệu

Mã ngành

Tôi xin cam đoan những lời khai trênlà đúng sự thật. Tôi biết rằng, nếu qua kiểm tra mà phát hiện những điểm mankhai thì kết quả tuyển thẳng của tôi có thể không được công nhận và tôi phảichịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉnào?………………………………………………………

………………………………………………………….. Điện thoại(nếu có):……………….…

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường…………………………đã khai đúng sự thật.

Ngày………tháng………năm 2007

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày………tháng………năm 2007

Chữ ký thí sinh


Phụ lục 3:

MẨUDANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAOĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…………, ngày tháng năm 2007

KÍNH GỬI: TRƯỜNG………………

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐCGIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐH, CĐ NĂM 2007

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nữ

Ngày sinh

Năm tốt nghiệp THPT

Xếp loại tốt nghiệp

Đăng ký tuyển thẳng

Năm đạt giải

Môn đạt giải

Loại giải, huy chương

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Mã ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

01

Nguyễn Thị Hồng Ngát

X

15/12/89

2007

Giỏi

BKA

101

2006

Toán học

HC vàng

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 4:

MẨU DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐCGIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…………, ngày tháng năm 2007

KÍNH GỬI: TRƯỜNG………………

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐCGIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐH, CĐ NĂM 2007

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nữ

Ngày sinh

Trường đăng ký dự thi ĐH

Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển

Môn đạt giải

Loại giải, huy chương

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Mã ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

01

Trần Thị Thanh Thảo

X

15/12/89

BKA

XDA

103

Vật lý

Giải nhất

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Danh sách này gửi về trườngthí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển và trường thí sinh đăng ký dự thi đại học.


Pbụ lục 5:

MẪUGIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

………ngày…tháng…năm 2007

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2007

(Cấp cho thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ)

BTS:……….

Mã đơn vị ĐKDT:………

Số phiếu:………

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường:…………………………………

CHỨNG NHẬN

Thí sinh:…………………………………………………… sinhngày………………………

Đối tượng:……………………Khuvực………………………Giới…………

Số báo danh:………………………………Khốithi…………………………

Điểmcác môn thi (chưa nhân hệ số)

Môn:…………điểm; Môn:…………điểm; Môn:………………điểm.

Tổng điểm 3 môn chưa làmtròn:………điểm

Tổng điểm 3 môn đã làm tròn:…………điểm

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký tên, đóng dấu)