BỘYTẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/QLD-KD
V/v nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 138/DHG-SP đề ngày 01/12/2015 của Công ty xin ý kiến về việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol để sản xuất thuốccó số đăng ký lưu hành của Công ty,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty được nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo hợp đồng đãký, cụ thể như sau:

STT

Số hợp đồng

Ngày ký

Số lượng

Ghi chú

1

VN-RM/15-1 0/3263/DHG

07/10/2015

100 Kg

Đường biển

2

VN-RM/15- 11/3283/DHG

04/11/2015

100 Kg

Đường hàng không

Công ty phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về Dược có liên quan.

Nguyên liệu Salbutamol nhập khẩu chỉ được sản xuất thuốc viên nén Hasalbu đã có số đăng ký VD-19279-13, VD-22033-14, không bán hay sử dụng nguyên liệu trên vào mục đích khác.

Công văn có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng
cục Hải quan;
- Lưu: VT, KD(N).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông