BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2393 TCHQ/KTTT
V/v thuế NK linh kiện phụ tùng cho lắp ráp máy tính

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Máy tính truyền thông CMC
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tại cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp cuối tháng 3/2003, Công ty máy tính truyền thông CMC có ý kiến cho rằng thuế NK linh kiện phụ tùng lắp ráp máy tính trong nước hiện nay rất lộn xộn, việc áp dụng tại các cửa khẩu mỗi nơi một khác, gây phiền hà và tiêu cực cho doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định của Biểu thuế hiện hành thì đúng là thuế NK linh kiện, phụ tùng máy tính được phân loại rải rác tại một số nhóm mã số của Biểu thuế và có các mức thuế suất thuế NK ưu đãi khác nhau. Chẳng hạn máy vi tính, màn hình, con chuột, ổ cứng, bàn phím (nhóm 8417), thuế suất thuế NK ưu đãi 10%; Bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy vi tính (nhóm 8473), thuế suất thuế NK ưu đãi 5%; băng đĩa máy vi tính loại chưa ghi thuộc nhóm 8523, TS: 20%; băng đĩa máy vi tính loại đã ghi thuộc nhóm 8524, TS: 10%.

Tổng Cục Hải quan cũng đã có công văn số 4962/TCHQ-KTTT gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc áp mã số đối với phụ tùng, thiết bị máy vi tính.

Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Thuế đang xem xét trình Bộ Tài chính sửa đổi Biểu thuế NK hiện hành để thống nhất các mức thuế tránh việc áp mã số, thuế suất các phụ tùng, thiết bị máy vi tính lộn xộn, Công ty có thể làm công văn kiến nghị đến Tổng cục Thuế để được xem xét giải quyết.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty máy tính truyền thông CMC được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn