VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2393/VPCP-QHQT
V/v danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2725 BKH/KTĐN ngày 08 tháng 05 năm 2003) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy định trình tự lập danh mục dự án theo khoản 1, Điều 9 của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao