BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2394 TCHQ/KTTT
V/v thủ tục và xử lý thuế đối với hàng XK buộc phải NK trở lại

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tại cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp cuối tháng 3/2003, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến cho rằng quy định về thuế và thủ tục hải quan đối với các lô hàng XK của các Doanh nghiệp bị trả về chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp phải nộp thuế (hoặc ghi nợ thuế) khi nhận về lô hàng của mình; việc thực hiện vấn đề này ở các địa phương không có sự thống nhất. Bằng công văn này, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

- Căn cứ điểm 1.k, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/1999/TT /BTC ngày 30/12/1999 sửa đổi điều kiện và thời gian xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) NK qui định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC.

Theo đó, hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế NK đã nộp và không phải nộp thuế NK với điều kiện.

- Hàng được thực tập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực tế XK;

- Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;

- Hàng NK trở lại Việt Nam phải cùng cửa khẩu đã XK hàng hoá đó;

Hồ sơ xét hoàn thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK, gồm:

- Công văn đề nghị xét hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK trong đó nêu rõ lý do phải NK trở lại Việt Nam.

- Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc thoả thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng, có nêu rõ lý do, số lượng hàng bị trả lại.

- Tờ khai Hải quan hàng XK, hợp đồng mua bán ngoại thương với nước ngoài, hoá đơn bán hàng, hàng cho phía chủ hàng nước ngoài;

- Biên lai nộp thuế;

- Tờ khai hải quan hàng XK trở lại, có ghi rõ số hàng này trước đây đã được XK theo tờ khai hải quan hàng XK nào và kết quả kiểm hoá cụ thể của Hải quan cửa khẩu, xác nhận là hàng NK trở lại Việt Nam;

- Hợp đồng uỷ thác XNK (nếu là hàng XNK uỷ thác).

Trường hợp hàng XK phải NK trở lại Việt Nam còn trong thời hạn nộp thuế XK thì không phải nộp thuế XK tương ứng với số hàng thực tế NK trở lại. Hồ sơ xét không thu thuế XK, thuế NK như quy định hồ sơ xét hoàn thuế (riêng biên lai nộp thuế được thay bằng thông báo thuế của cơ quan Hải quan).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố công bỗ quy định này cũng như các văn bản tương tự khác tại các cửa khẩu để các doanh nghiệp biết và thực hiện thống nhất.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn