VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2394/VPCP-KTTH
V/v
Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Về thông tin phản ánh Ấn Độ đã tạm ngừng nhập khẩu hạt cà phê, tre, tiêu đen, quế, sắn và thanh long từ Việt Nam, quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 3 năm 2017 và được đưa ra sau khi Việt Nam phát thông báo sẽ tạm ngừng nhập khẩu đậu phộng, hạt hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me từ Ấn Độ kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017; Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng xử lý phù hợp trong tháng 3 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng