BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/QLCL-CL2
V/v đánh giá chất lượng muối và nguồn nước sản xuất muối

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm thủy sản và Nghề muối

Ngày 13/12/2013, Cục Quản lý Chấtlượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhận được công văn số 2158/SNN &PTNN ngày 21/11/2013của Sở Nông nghiệp và PTNN Quảng Ngãi về việc đánh giá chất lượng muối và nguồnnước sản xuất muối (xem tài liệu gửi kèm). Về vấn đề này, Cục Quản lý Chấtlượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo phân công hiện tại của Bộ Nôngnghiệp và PTNN (Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010), Cục Chế biến,Thương mại Nông Lâm thủy sản và Nghề muối chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quátrình sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.

Do vậy, đề nghị Cục Chế biến,Thương mại Nông Lâm thủy sản và Nghề muối xem xét, có văn bản trả lời Sở Nôngnghiệp và PTNN Quảng Ngãi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở NN&PTNT Quảng Ngãi (để biết);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào