BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: sử dụng PXK-VCNB còn tồn sau ngày 31/3/2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH Cao su Inouse Việt Nam.
(Xã Thanh Lâm-huyện Mê Linh-Hà Nội)

Trả lời công văn số 100149/CV /IRV ngày 18/5/2011 của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ còn tồn sau ngày 31/3/2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:
“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
Ngày 27/12/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC như sau:
“Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước năm 2010với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP , Thông tư số 120/2002/TT-BTC ), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam còn tồn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được đặt in trước năm 2010 sau thời điểm 31/3/2011 với số lượng lớn (các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng tiếp sau ngày 1/1/2011) mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Công ty chỉ thiếu ký hiệu mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì chấp thuận đề nghị của Công ty về việc đóng bổ sung ký hiệu mẫu 03XKNB vào từng liên của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi thông báo phát hành để sử dụng.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội;
- Vụ PC-TCT(2);
- Vụ TVQT (AC); TTHT;
- Lưu: VT, CS(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?