BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2396/LĐTBXH-TL
V/v trả lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 192/CV-BQL ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam- Singapore về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 114/2002/nĐ-CP ngày 31/125/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao đồng về tiền lương, thì tiền lương ngày được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Như vậy nếu doanh nghiệp cho người lao động nghỉ thêm một số ngày trong năm (ngoài những ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động), thì những ngày nghỉ này phải được loại trừ khi xác định tiền lương ngày (những ngày nghỉ này, không hưởng lương như ngày nghỉ hàng tuần).

Nếu người lao động làm việc vào những ngày nghỉ này thì được trả lương làm thêm giờ (mức trả như làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần). Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, cách tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại tiết a, khoản 2, mục V, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Ban được biết./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân