VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2396/VPCP-KTN
V/v: bổ sung các tuyến đường nối vào Dự án đường Nam sông Hậu và Dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (văn bản số 1160/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2009) và ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1947/BKH-KCHT &ĐT ngày 25 tháng 3 năm2009), Tài chính (văn bản số 4751/BTC-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009) về việc bổsung các tuyến đường nối vào Dự án đường Nam sông Hậu và Dự án Quản Lộ - PhụngHiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vậntải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý