VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2396/VPCP-KTN
V/v rà soát, kiểm tra các dự án công trình thuộc tiêu chí Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 2012/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 4 năm 2011 báo cáo rà soát cácdự án công trình thuộc tiêu chí quan trọng trình Quốc hội chủ trương đầu tư,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trìnhThủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2011 dự thảo hướng dẫn thực hiện như quyđịnh tại khoản 4 điều 10 Nghị quyết 49/2010/QH12 của Quốc hội về Dự án, côngtrình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan trực thuộc Chính phủ và các địa phương báo cáo đầy đủ các Dự án, côngtrình quan trọng quốc gia, các dự án đang triển khai thực hiện phát sinh vấn đềthuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội trongtháng 5 năm 2011 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VP TƯ, VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý