TỔNG CỤC HẢI QUAN
BẢN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/TCHQ-CCHĐH
V/v trả lời kiến nghị thủ tục hải quan điện tử cho DNCX

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 800/HQĐNa-CCHĐH ngày 24/4/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai về việc kiến nghị triển khai thủ tục hải quan điện tử chodoanh nghiệp chế xuất, Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổngcục Hải quan đang nghiên cứu phương án xử lý trình Lãnh đạo Tổng cục để cóhướng dẫn thống nhất và sẽ trả lời đơn vị sau khi Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Khánh Hồng