BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2397/TCHQ-KTTT
V/v: không tính phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Ban quản lý dự án y tế nông thôn - Bộ y tế

Trả lời công văn số 177YTNT/MS ngày 23/03/2006 của Ban Quản lý dự án Y tế nông thôn – Bộ Y tế về việc đề nghị không tính phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng 35 xe ô tô cứu thương của Ban Quản lý dự án nhập khẩu. Nguồn kinh phí hàng nhập khẩu do Ngân sách Nhà nước cấp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/5/2006 Tổng cục Hải quan có công văn số 2230/TCHQ-KTTT hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc không tính phạt chậm nộp đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện ghi thu – ghi chi qua Ngân sách hoặc Ngân sách cấp tiền để nộp thuế thì không tính phạt chậm nộp thuế. Doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan hải quan giấy báo có và lệnh thu ngân sách, hoặc giấy xác nhận cấp kinh phí để nộp tiền thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành.

Tổng cục Hải quan thông báo Ban Quản lý dự án Y tế nông thôn phối hợp Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được kiểm tra xem xét giải quyết theo đúng quy định.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An