VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2397/VPCP-PL
V/v tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộY tế

Xétbáo cáo số 337/BC-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Y tế về việc tiếp thu vàgiải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Khám bệnh, chữabệnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý với nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Báocáo số 337/BC-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2009;

2.Giao Bộ trưởng Bộ Y tế:

-Sửa đổi khoản 11 Điều 5 Dự thảo Luật theo hướng cấm công chức, viên chức ngànhy tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh việntư nhân và bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác (bệnh viện cổ phần, bệnhviện liên doanh ….), trừ những trường hợp công chức, viên chức y tế được cơquan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc cáchình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần vốn góp tại các bệnh viện đó;

-Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật vàbáo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg: Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN (để báo cáo); Các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ; Cổng TTĐT, Các vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, PL (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ