BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2398/TCT-CS
V/v tiền thuê đất đối với diện tích Kho chứa hàng P10

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Về việc xử lý kiến nghị miễn truy thu tiền thuê đất đối vớidiện tích đất sử dụng vào mục đích chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) giai đoạn1998-2005 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ nêu tại công văn số 665/PLXTNB-QĐ ngày 26/9/2014 và công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014 của Tậpđoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.1, điểm 1.2 mục I phần I Thông tư số 70 TC/TCT ngày 7/10/1997của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 85/CP ngày17/12/1996 của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụcủa tổ chứctrong nước được nhà nước giao đất, chothuê đất quy định:

“Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chínhtrị, xã hội; Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Công ty cổ phần, công ty tráchnhiệm hữu hạn, tổ chức kinh doanh khác đang sử dụng đất vào mục đích sản xuấtkinh doanh không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối đều phải nộp tiền thuê đất theo hướngdẫn tại Thông tư này”;

“Cơ quan Nhà nưc, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân được giao đất đểxây dựng trụ sở làm việc, s dụngcho quốc phòng, an ninh hoặc xây dựng các công trình thuộc các ngành và các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoạigiao mà sử dụng 1 phần diện tích đất được giao vào mục đích sản xuất kinh doanhthì phải kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đó”.

- Tổng cục Thuế đã có công văn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998 hướng dẫn không thu tiền thuê đất đối vớiphần diện tích kho của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam được nhà nước chỉ định sửdụng chuyên dùng cho mục đích chứa xăng dầu dự trữ quốc gia.

- Tại cuộc họp ngày 17/10/2014 của Tổng cục Thuế với các đơn vị liên quangồm: Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Cục QLCS, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Tập đoànxăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ, Cục Thuế tỉnh Cần Thơđã thống nhất đề nghị không thu tiền đối với diện tích đất sử dụng vào mục đíchchứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giaiđoạn từ năm 1998-2005 do đơn vị phải thực hiệnnhiệm vụ chứa hàng P10 nhưng trong định mức chi phí bảo quản xăng dầu P10 lại khôngcó chi phí về tiền thuê đất.

- Theo công văn số 1755/PLX-TCKT ngày 27/12/2014 của Tập đoàn Xăng dầu ViệtNam thì thực hiện ch trương cổ phầnhóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầuViệt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các Công ty Xăng dầu trực thuộc đãthực hiện xác định giá trị doanh nghiệp từ ngày 1/1/2010. Do đó, toàn bộ kết quả kinh doanh của Tổng công ty vàcác Công ty trực thuộc trong giai đoạn 1996-2005 đã được quyết toán trong phần vốn nhà nước đầutư tại Tập đoàn.

Căn cứ quy định và tình hình thực tế, Tổng cục Thuế đề nghịCục Thuế tỉnh Cần Thơ thực hiện rà soát, xác định số tiền thuê đất phải nộptương ứng với diện tích đất làm kho chứa hàng dự trữ quốc gia (P10) của Công tyTNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1998-2005 theo hướng dẫn tại côngvăn số 2780 TCT/NV7 ngày 13/8/1998, nếu Công ty đã nộp vào NSNN thì được xử lýtheo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục QLCS, Tổng cục DTQG
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn