B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK.
(s 101B đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ,TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/C V-2015 ngày 08/04/2015 của Công ty Cổphần Đầu tư và Thương mại HK hỏi về trường hợphợp đồng cung cấp hàng hóa ký kết giữa hai doanh nghiệp trong nước nhưng hàng hóađược nhập khẩu từ nước ngoài và chủ đầu tư làm thủ tục hải quan để nhập khẩu lôhàng thì nhà thu lập hóa đơnGTGT như thế nào đ giao cho chủ đầu tư.

Về nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK nêu, hiện nay, Tổng cục Thuếđang tổng hợpcác nội dung vướng mắc vềchính sách thuế GTGT chưa được quy định cụ thể tại các Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT để báocáo Bộ Tài chính xem xét ban hành văn bản hướng dẫn chung.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK liênhệ cơ quan hải quan để hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩulô hàng của hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án các công trình điệnmiền Bắc theo quy định của pháp luật hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HK biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
-
Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân