VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2399/VPCP-KTN
V/v: đầu tư Dự án Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ (tờ trình số 2662/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008, các công vănsố 3413/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2008, số 359/UBND-TM ngày 24 tháng 02 năm2009 và số 845/UBND-TH1 ngày 8 tháng 4 năm 2009), ý kiến của các Bộ: CôngThương (công văn số 9946/BCT-CNNg ngày 17 tháng 10 năm 2008), Kế hoạch và Đầutư (công văn số 7642/BKH-KCN &KCX ngày 21 tháng 10 năm 2008), Tài nguyên vàMôi trường (công văn số 4214/BTNMT-KH ngày 24 tháng 10 năm 2008) về việc đầu tưDự án Nhà máy liên hợp gang thép 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà,huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọchủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn VạnLợi tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên để lập Dự án đầu tưxây dựng công trình Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tạiKhu Công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

2. Việc bổ sung Dự án vào Quyhoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 14tháng 9 năm 2007 sẽ được xem xét sau khi có dự án đầu tư bảo đảm khả thi và đạthiệu quả cao.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý