TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

------------------------

Số: 24/2010/TANDTC-TĐKT

V/v: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Chánh án Toà án quân sự trung ương

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao

- Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ Kế hoạch 20/TANDTC-TĐKT ngày 01/02/2010 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp tỉnh và Toà án quân sự, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân hướng dẫn một số nội dung sau đây:

1. Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến:

Hội nghị điển hình tiên tiến được tổ chức trong thời gian 1 ngày, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, vào trước thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2010 của các Cụm thi đua.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự Trung ương và Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và nội dung báo cáo điển hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phải tuyên dương các tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua; trao tặng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2005-2010, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” và các hình thức khen thưởng khác (nếu có).

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến, các đơn vị được lựa chọn 1 điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu nhất để báo cáo tại Hội nghị Sơ kết công tác thi đua của Cụm thi đua.

2. Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của cụm thi đua:

Theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao, Trưởng cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua cụm trước ngày ngày 10/6/2010 để thực hiện các công việc sau đây :

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

a) Sơ kết công tác thi đua theo định kỳ;

c) Trên cơ sở đề nghị của Toà án nhân dân các tỉnh trong cụm thi đua, Hội nghị sơ kết cụm thi đua lựa chọn, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua từ năm 2005 đến năm 2010 để đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010” và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích dặc biệt xuất sắc, có tính chất tiêu biểu để báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ 2.

Số lượng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010” và báo cáo điển hình được phân bổ như sau:

- Cụm thi đua số I được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, 10 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện và giới thiệu 9 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua số II được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, 7 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện và giới thiệu 7 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua số III được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, 7 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện và giới thiệu 7 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua số IV được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 3 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, 5 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện và giới thiệu 5 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua số V được xét, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, 7 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện và giới thiệu 7 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 3 đơn vị và giới thiệu 3 báo cáo điển hình tiên tiến.

- Cụm thi đua ngành Toà án quân sự được xét chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cho 3 đơn vị và giới thiệu 2 báo cáo điển hình tiên tiến.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

Khi lựa chọn báo cáo điển hình tiên tiến, các đơn vị cơ sở, các cụm thi đua phải lưu ý thành phần các báo cáo điển hình tiên tiến, đảm bảo sự hài hoà giữa Toà án nhân nhân cấp tỉnh và cấp huyện, giữa tập thể và cá nhân, giữa cán bộ, công chức Toà án và Hội thẩm…

3. Về việc khen thưởng vào dịp Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến:

- Việc bình xét và đề nghị khen thưởng phải đúng hướng dẫn tại Kế hoạch 20/TANDTC-TĐKT ngày 01/02/2010 của Toà án nhân dân tối cao

- Các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải được lập thành danh sách theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 (gửi kèm theo công văn này).

4. Về thời gian thực hiện:

Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải được gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân trước ngày 20/3/2010.

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010” phải được gửi cho Trưởng cụm thi đua trước khi tổ chức Hội nghị sơ kết cụm thi đua ít nhất 15 ngày. Trưởng cụm thi đua gửi báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết và danh sách các đơn vị được suy tôn, đề nghị tặng thưởng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”, danh sách các báo cáo điển hình tiên tiến cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân trong thời hạn 5 ngày kể từ khi kết thúc Hội nghị sơ kết Cụm thi đua.

Các tập thể, cá nhân được lựa chọn làm báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 phải gửi bản báo cáo thành tích điển hình cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân trước ngày 15tháng 6 năm 2010. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân chịu trách nhiệm chỉnh sửa báo cáo thành tích và gửi lại cho các tập thể, cá nhân được lựa chọn làm báo cáo điển hình trước ngày 25 tháng 6 năm 2010.

Không xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng sau thời hạn quy định.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thì báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) để hướng dẫn giải quyết.

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?

Nơi nhận:

- Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Các PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Các thành viên HĐTĐKT ngành TAND;

- Toà án quân sự Trung ương ;

- Các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao;

- TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TL. CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN

UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

P. CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hoàng Văn Hồng

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?